Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Kredytobiorca to osoba fizyczna – konsument, będący rezydentem.
Przeznaczenie:

  1) budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację, wykończenie oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej;
  2) przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
  3) nabycie nieruchomości mieszkalnej;
  4) przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności;
  5) zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną;
  6) wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne;
  7) całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele, o których mowa w pkt 1-6;
  8) refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone w pkt 1-6;
  9) nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości;
10) inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych;
11) cel dowolny – łącznie z jednym z celów kredytowania wymienionych w pkt 1-10.

Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

  • klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • klient posiada zdolność kredytową;
  • ustanowienie zabezpieczenia.

Minimalna wysokość kwoty kredytu: 20 000 PLN.
Maksymalna wysokość kwoty kredytu: 1 500 000 PLN, kwota kredytu mieszkaniowego nie może przekraczać 70-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy.
Okres kredytowania: od 36 miesiąc do 360 miesięcy.
Udział własny klienta: 20% wartości kosztorysowej inwestycji lub ceny nabycia nieruchomości.
Oprocentowanie:

  • zmienne, stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku;
  • okresowo stała stopa procentowa przez 60 m-cy.

Wypłata kredytu: sposób wypłaty uzależniony jest od przeznaczenia kredytu, przewidziane są dwa sposoby wypłaty jednorazowy lub w transzach.
Karencja w spłacie kapitału: możliwość skorzystania z okresu karencji w spłacie kapitału kredytów mieszkaniowych wynoszące dla kredytów przeznaczonych na budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego oraz na remont domu lub lokalu mieszkalnego – maksymalnie do 2 lat.
Zabezpieczenie podstawowe:

  • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania ustalona do wysokości 170% kwoty kredytu hipotecznego w sposób zapewniający pierwszeństwo w zaspokojeniu się przez Bank z nieruchomości;
  • cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych lub praw z polisy ubezpieczenia budowy;
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Spłata kredytu: w okresach miesięcznych w ratach równych (annuitety) lub malejących.