Kredyt obrotowy nawozowy

Kredyt obrotowy nawozowy

Kredytobiorca to podmioty prowadzące działalność rolniczą zmierzające.
Przeznaczenie kredytu finansowanie bieżących potrzeb obrotowych tj.:

 • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz;
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień;
 • zakup zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport;
 • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych;
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji;
 • zakup paliwa i opału na cele rolnicze.

Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Głownie;
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją;
 • posiadanie zdolności kredytowej;
 • zawarcie umowy o kredyt obrotowy nawozowy;
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Maksymalna wysokość:
nie może przekraczać równowartości 3 000 zł na 1 ha użytków rolnych, wyznaczana w oparciu o:

 • efektywność działalności gospodarczej
 • wysokość i częstotliwość obrotów
 • poziom zdolności kredytowej
 • rodzaj bieżących potrzeb kredytowych
 • rodzaj i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Okres kredytowania: do 24 miesięcy.
Oprocentowanie: zmienne, stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku.
Wypłata kredytu: jednorazowo, w formie przelewu tytułem zapłaty za rachunki, faktury wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłatę kredytu w formie gotówkowej lub przelewu na jego rachunek.