Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy

Kredytobiorca to:

 • podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące działalność rolniczą.

Przeznaczenie kredytu:

 • stałe nakłady związane z prowadzeniem działalności;
 • zapasy o charakterze stałym;
 • należności o charakterze stałym;
 • inne potrzeby związane z prowadzeniem działalności.

Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Głownie;
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją;
 • posiadanie zdolności kredytowej;
 • zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy;
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Maksymalna wysokość wyznaczana jest w oparciu o:

 • wysokość i częstotliwość obrotów;
 • poziom zdolności kredytowej;
 • rodzaj i wysokość potrzeb kredytowych;
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Okres kredytowania: do 36 miesięcy.
Oprocentowanie: zmienne, stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku.
Wypłata kredytu:

 • przelew na rachunek podmiotu wskazanego przez kredytobiorcę zgodnie
  z przedstawionymi fakturami lub innymi zleceniami płatniczymi;
 • przelew na rachunek bieżący kredytobiorcy, na realizację płatności wynikających z działalności gospodarczej.