Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy

Kredytobiorca to: podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe).
Przeznaczenie kredytu: realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta.
Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

  • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Głownie;
  • złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku) oraz przez dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu;
  • zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego;
  • przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta;
  • posiadanie zdolności kredytowej zbadanej przy założeniu, że beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków.

Maksymalna wysokość wyznaczana w oparciu o:

  • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy;
  • ocenę zdolności kredytowej;
  • zasady poszczególnych programów pomocowych;
  • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Skredytowane mogą zostać wszystkie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przedsięwzięcia w  wartości netto, w przypadku rolników możliwe jest skredytowanie wartości brutto przedsięwzięcia niezależnie od tego, czy jest płatnikiem podatku VAT.

Okres kredytowania: do 15 lat.
Udział własny klienta: minimalnie 20% nakładów inwestycyjnych.
Oprocentowanie: zmienne, stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku.
Wypłata kredytu: jednorazowo/w transzach, bezgotówkowo w formie zapłaty za faktury wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt lub na wskazany rachunek wykonawcy, po przedstawieniu zaakceptowanych przez Bank dokumentów poświadczających zakup lub wykonanie usługi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłatę części kredytu w formie gotówkowej lub przelewu na jego rachunek, przy zachowaniu zasady, że kolejne transze wypłacane są po rozliczeniu poprzedniej.
Karencja w spłacie kapitału: na wniosek kredytobiorcy – długość karencji dostosowana jest do czasu niezbędnego do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji.