Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

 Wsparcie udzielane jest na podstawie wniosku złożonego przez kredytobiorcę. Wniosek  można złożyć:

 • elektronicznie – za pośrednictwem bankowości internetowej lub wysyłając na adres wnioski@bs-glowno.com.pl skan lub zdjęcie prawidłowo uzupełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami (jeśli są wymagane),
 • pisemnie – w placówce Banku lub pocztą na jego adres.

 W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można ubiegać się o:

 WSPARCIE w spłacie miesięcznych rat kredytu:

 • wypłacane przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy;
 • kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 000 zł miesięcznie;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miesięcznie przekazywał do Banku środki pieniężne na spłatę zobowiązań kredytobiorcy;okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

 POŻYCZKĘ na spłatę zadłużenia:

Jeżeli kredytobiorca sprzedał zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z uzyskanej kwoty nie spłacił kredytu w całości, może wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Kredytobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 72 000 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku.

Ważne: kredytobiorca ma obowiązek dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym ma kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

 PROMESĘ:

Kredytobiorca może zgłosić się o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, czyli promesę. Musi jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

O wsparcie, pożyczkę lub promesę na spłatę zadłużenia mogą ubiegać się kredytobiorcy, jeżeli spełnili jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe,
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:

Ø w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776 zł, tj. 1 552 zł),

Ø w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600 zł, tj. 1 200 zł na osobę).

  Wsparcie, pożyczka oraz promesa na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 •  jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika;
 • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy;
 • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
 • za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:

Ø jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

Ø posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

Ø posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

Ø prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

 

Wzór wniosku o wsparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia Pobierz wniosek