Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Kredytobiorca to:

 • podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące działalność rolniczą zmierzające do rozwoju już istniejącej lub podjęcia nowej działalności.

Przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług, VAT;

w przypadku kredytowania przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych – również budowa/refinansowanie  kosztów realizacji budowy nieruchomości na sprzedaż.
Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Głownie;
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją;
 • posiadanie zdolności kredytowej;
 • zawarcie umowy o kredyt obrotowy;
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Maksymalna wysokość: zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, uzależniona od:

 • efektywności działalności gospodarczej;
 • wysokości i częstotliwości obrotów;
 • poziomu zdolności kredytowej;
 • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych;
 • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Okres kredytowania: do 48 miesięcy.
Oprocentowanie: zmienne, stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku.
Wypłata kredytu: sposób wypłaty uzależniony jest od przeznaczenia kredytu, przewidziane są dwa sposoby wypłaty jednorazowy lub w transzach, przez przelanie środków na wskazany rachunek, jako zapłata za faktury, rachunki wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt, przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/rozliczeniu poprzedniej kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania kredytu/transzy kredytu, w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków  - rachunkami, fakturami zgodnymi z celem kredytowania; w uzasadnionych sytuacjach, na wniosek klienta okres ten może zostać wydłużony.
Karencja w spłacie kapitału: nie stosuje się, za wyjątkiem  finansowania przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych, gdzie dostosowywana jest do rodzaju przedsięwzięcia deweloperskiego/zadania inwestycyjnego.