Gwarancja depozytów BFG

Gwarantowanie depozytów

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Głownie są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). BFG to instytucja chroniąca środki pieniężne zgromadzone w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych działająca na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996) zwanej dalej „ustawą o BFG”.

Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są środki w złotych lub w walucie obcej.

Gwarancjami objęte są również należne deponentowi odsetki, które zostaną naliczone do tzw. dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności.

Dniem spełnienia warunku gwarancji w odniesieniu do banków jest dzień zawieszenia działalności banku wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub dzień wystąpienia przez Fundusz do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Wysokość gwarancji

Kwota środków nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej

 • Kwota gwarantowana ustalana jest według stanu środków deponenta na dzień spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub kasy (wraz z naliczonymi na początek tego dnia odsetkami).
 • Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby oraz jej należności w danym banku lub kasie.
 • W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.
 • W przypadku rachunku powierniczego każdemu z powierzających przysługuje odrębna kwota gwarancji.
 • W przypadku rachunku firmy inwestycyjnej, na którym zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez jej klientów, każdemu z nich przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Podwyższone gwarancje

W przypadkach szczególnych, w ograniczonym okresie, deponentowi będącemu osobą fizyczną przysługuje ochrona gwarancyjna w wysokości wyższej niż równowartość w złotych 100 000 euro. Wypłata środków gwarantowanych przekraczających limit równowartości w złotych 100 000 euro dokonywana jest na wniosek deponenta.

Do wysokości różnicy pomiędzy równowartością w złotych 200 000 euro a sumą pozostałych środków deponenta (nie wyższą jednak niż równowartość w złotych 100 000 euro), w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek, gwarantowane są środki deponenta pochodzące z:

 • odpłatnego zbycia (o ile nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej): nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, jej części lub udziału w takiej nieruchomości, samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie,
 • wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,
 • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
 • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,
 • wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 92(1) § 1 ustawy – Kodeks pracy, lub odrębnych przepisach na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach.

W całości, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek, gwarantowane są środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzące z:

 • wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne i należności osób fizycznych oraz:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych,
 • kas zapomogowo-pożyczkowych,
 • rad rodziców.

Rachunki prowadzone dla kilku osób - rachunki wspólne (np. należące do współmałżonków) również objęte są gwarancjami, przy czym w przypadku tych rachunków kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku, ponieważ każdy z tych współposiadaczy uważany jest za deponenta. W tym celu środki na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma - na tyle równych części, ilu jest współposiadaczy. Rachunki powiernicze - deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają środki pieniężne i należności m.in.:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone przez kasę w innej kasie) oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
 • firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013,
 • osób i podmiotów niezidentyfikowanych przez odpowiednio bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub oddział banku zagranicznego,
 • zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
 • funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych innych państw.

Szczegółowy katalog wyłączeń podmiotowych zawiera art. 22 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Termin wypłaty środków gwarantowanych

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Powyższy termin nie obowiązuje dla wypłat środków gwarantowanych prowadzonych w przypadkach gdy:

 • istnieją uzasadnione wątpliwości co do danych deponenta lub jego uprawnienia do otrzymania środków gwarantowanych,
 • środki gwarantowane są przedmiotem sporu sądowego,
 • środki gwarantowane wynikają z umowy rachunku IKE lub IKZE,
 • wypłata środków gwarantowanych dokonywana jest ponad limit równowartości w złotych 100 000 euro (szczególne przypadki),
 • wypłaty dokonywane są deponentom oddziału banku, który to oddział ulokowany jest poza Polską.

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się z końcem roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Miejsce odbioru środków gwarantowanych

Środki gwarantowane wypłacane są przez zarząd komisaryczny (w przypadku banku) / zarządcę komisarycznego (w przypadku kasy) lub podmiot, z którym Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych, w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Fundusz. Po tym terminie wypłaty są dokonywane bezpośrednio przez Fundusz do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji.

Waluta, w jakiej wypłacane są środki gwarantowane

Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe. Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych będzie dokonywana w złotych.

Arkusz informacyjny BFG

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Głownie
Zgodnie z ustawą o BFG, instytucje objęte polskim systemem gwarantowania podają do publicznej wiadomości informacje na temat swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. W przypadku Banku Spółdzielczego w Głownie przedmiotowe informacje znajdują się w sekcji Sprawozdanie finansowe.