Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredytobiorca to:

  • podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą;
  • podmioty prowadzące działalność rolniczą.

Przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.
Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

  • posiadanie w Banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy – Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczną historią rachunku);
  • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją;
  • posiadanie zdolności kredytowej;
  • zawarcie umowy o kredyt;
  • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Maksymalna wysokość: uzależniona od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący.
Okres kredytowania: do 36 miesięcy.
Oprocentowanie: zmienne, stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku.