Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredytobiorca to:

 • podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące działalność rolniczą zmierzające do rozwoju już istniejącej lub podjęcia nowej działalności.

Przeznaczenie kredytu:

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych;
 • refinansowanie w/w nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach;

w przypadku kredytowania przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych:

 • refinansowanie kosztów realizacji budowy nieruchomości na wynajem;
 • zakup nieruchomości gruntowych pod kolejne przedsięwzięcia deweloperskie /zadanie inwestycyjne.

Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Głownie;
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku - nie dotyczy spółki celowej);
 • posiadanie zdolności kredytowej - w przypadku przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych – ocenie podlega zdolność kredytowanej nieruchomości do generowania dochodów zapewniających prawidłową obsługę zadłużenia;
 • zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny;
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Maksymalna wysokość wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy;
 • ocenę zdolności kredytowej;
 • proponowane zabezpieczenie;
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia;
 • poziom ryzyka kredytowego.

Okres kredytowania: do 15 lat.
Udział własny klienta: minimum 20% nakładów inwestycyjnych, w przypadku kredytowania przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych – minimum 25% nakładów inwestycyjnych. Warunku wnoszenia udziału własnego nie stosuje się w przypadku refinansowania kredytów inwestycyjnych w innych bankach.
Oprocentowanie: zmienne, stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku.
Wypłata kredytu: sposób wypłaty uzależniony jest od przeznaczenia kredytu, przewidziane są dwa sposoby wypłaty jednorazowy lub w transzach przez przelanie środków na wskazany rachunek, jako zapłata za faktury, rachunki wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt, przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/rozliczeniu poprzedniej, w przypadku inwestycji budowlanych wypłata realizowana jest wyłącznie w transzach uruchamianych w miarę postępu robót.
Karencja w spłacie kapitału: możliwość skorzystania z okresu karencji w spłacie kapitału kredytu – maksymalnie do 12 miesięcy.