Kredyt EKO!

Kredyt EKO!

Kredytobiorca to osoba fizyczna – konsument, będący rezydentem.
Przeznaczenie kredytu:  

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

 • klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • klient posiada zdolność kredytową
 • ustanowienie zabezpieczenia;

Maksymalna wysokość kwoty kredytu: 50 000 PLN, kwota kredytu gotówkowego Kredytu EKO! nie może przekraczać 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku).
Okres kredytowania: od 1 miesiąca do 84 miesięcy.
Udział własny klienta: nie jest wymagany.
Oprocentowanie: zmienne, stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 6M i stałej marży Banku.
Rozwiązania szczegółowe:  zawarty w umowie kredytowej obowiązek dostarczenia przez klienta w terminie 6 m-cy od dnia uruchomienia kredytu faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu pod rygorem podwyższenia oprocentowania do poziomu warunków standardowych przyjętych dla kredytów gotówkowych.