Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny

Kredytobiorca to osoba fizyczna – konsument, będący rezydentem.
Przeznaczenie:

  • spłatę zadłużenia kredytobiorcy w Banku lub w innych bankach z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych, z zastrzeżeniem że ponad 50% kwoty kredytu musi zostać przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych;
  • na dowolny cel konsumpcyjny – do 30% kwoty kredytu.

Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

  • klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • klient posiada zdolność kredytową;
  • ustanowienie zabezpieczenia.

Minimalna wysokość kwoty kredytu: 20 000 PLN.
Maksymalna wysokość kwoty kredytu: 1 000 000 PLN, kwota kredytu konsolidacyjnego nie może przekraczać 70-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy.
Okres kredytowania: od 36 miesiąc do 360 miesięcy.
Oprocentowanie:

  • zmienne, stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku;
  • okresowo stała stopa procentowa przez 60 m-cy.

Wypłata kredytu: sposób wypłaty uzależniony jest od przeznaczenia kredytu, przewidziane są dwa sposoby wypłaty jednorazowy lub w transzach.
Zabezpieczenie podstawowe:

  • hipoteka na nieruchomości ustalona do wysokości 170% kwoty kredytu hipotecznego w sposób zapewniający pierwszeństwo w zaspokojeniu się przez Bank z nieruchomości;
  • cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Spłata kredytu: w okresach miesięcznych w ratach równych (annuitety) lub malejących.