Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna

Pożyczkobiorca to osoba fizyczna – konsument, będący rezydentem.
Przeznaczenie: pożyczka hipoteczna udzielana jest na cel nieokreślony, z zastrzeżeniem, że umowa o pożyczkę hipoteczną nie może być zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą
Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

  • klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • klient posiada zdolność kredytową;
  • ustanowienie zabezpieczenia.

Minimalna wysokość kwoty pożyczki: 50 000 PLN.
Maksymalna wysokość kwoty pożyczki: 1 000 000 PLN, kwota pożyczki nie może przekraczać 50-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy. Dodatkowo wysokość pożyczki nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości.
Okres kredytowania: od 36 miesiąc do 360 miesięcy.
Oprocentowanie:

  • zmienne, stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku;
  • okresowo stała stopa procentowa przez 60 m-cy.

Wypłata pożyczki: wypłata jednorazowa lub w transzach.
Zabezpieczenie podstawowe:

  • hipoteka na nieruchomości ustalona do wysokości 170% kwoty pożyczki w sposób zapewniający pierwszeństwo w zaspokojeniu się przez Bank z nieruchomości;
  • cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Spłata kredytu: w okresach miesięcznych w ratach równych (annuitety) lub malejących.