Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych za Bank Spółdzielczy w Głownie

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych za Bank Spółdzielczy w Głownie składają przynajmniej dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z pełnomocnikiem.
Składanie oświadczeń woli w imieniu Banku Spółdzielczego w Głownie dotyczy:
a/zawierania umów kredytowych i umów gwarancji oraz umów zabezpieczeń, wypowiadania umów kredytowych,
b/składania wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i reprezentowania banku w postępowaniach egzekucyjnych przed wszystkimi organami,
c/zawierania umów rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych, świadczenie usług bankowości elektronicznej i innych produktów bankowych oraz podpisywania pism o ich wypowiedzeniu.
Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego w Głownie pełnomocnik składa wspólnie z członkiem zarządu.