Wakacje kredytowe

Zawieszenie spłaty kredytu, czyli tzw. „wakacje kredytowe”

 

Od dnia 1 sierpnia 2022 roku możesz zawieścić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”? Szczegóły poniżej.

mKO4Wha4K6A53xgE298VaXICh8jlLQ8UNAEu3EQA7lK90wMF3d9HBZQ9bkfIoX1GTbDv8s7h6kQxBDI4yPrIeUWcIfyjAKmfUfXeZ2yz4vkNK5Qt5AFYJnKuXeQB2FSmV53kAVgmcq5d5AHYVKZXneQBWCZyrl3kAdhUpled5AFYJnKuXeQB2FSmV53kAVgmcq5f9P2ghy63FgQZoAAAAAElFTkSuQmCC

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • posiadasz w Banku kredyt udzielony w walucie polskiej, (UWAGA! uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska),
 • zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po 1 stycznia 2023 roku,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

wfJHkeb8y2zTgAAAABJRU5ErkJggg==

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców, w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć pisemnie – osobiście w Banku lub przesyłką pocztową albo elektronicznie – wysłać skan lub zdjęcie wniosku na adres e-mail: wnioski@bs-glowno.com.pl, oraz w bankowości internetowej,
 • na jednym wniosku możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
 • 1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

A2vIgVOK0Y78AAAAAElFTkSuQmCC

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego.

UWAGA!!!

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przyjmowane są w godzinach pracy banku.

(Jeżeli Wniosek zostanie przekazany na adres email bądź w bankowości elektronicznej po godzinach pracy Banku będzie traktowany jako przyjęty w następnym dniu roboczym.)

Ca7h8BufKsQlwXaHk5hgBrpvgXJkmwHWFkptjBLhugnNlmgDXFUpujhHgugnOlWkCXFcouTlGgOsmOFemCXBdoeTmGAGum+BcmSbAdYWSm2MEuG6Cc2WaANcVSm6OEeC6Cc6VaQJcVyi5OUaA6yY4V6b9F0Prh18idYe9AAAAAElFTkSuQmCC

Masz pytania:

Skontaktuj się z Bankiem pod numerem + 48 609 519 371