Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Głownie o zakresie stosowania Zasad ładu korporacyjnego